Agents de Duanes

És el professional que físicament o jurídicament té la facultat de realitzar davant la Duana, per compte propi o de tercers, els corresponents tràmits de despatx de duaner de la mercaderia, en qualsevol dels casos: exportació o trànsit. En l'actualitat l'Agent de duanes o persona que representi a una Societat mercantil, ha accedit, mitjançant oposició, al corresponent títol, expedit pel Departament de Duanes i impostos especials (Agència Tributària)
 
Funcions i Responsabilitats
 
L'Agent de duanes, està habilitat legalment per:

 1. Presentar davant la duana la documentació necessària per als despatxos: el document únic administratiu (DUA), Factura comercial, "packing list" etc.
 2. Realitzar els tràmits que a continuació es citen, per a aquelles mercaderies que estiguin subjectes a reconeixement físic i que figuren en el manual denominat TARIC WWW.TARIC.ES. Aquestes mercaderies s'han de presentar a tràmit davant els corresponents serveis oficials d'inspecció que procedeixi, els quals, en virtut de les atribucions que els són encomanades, ordenaran o no la inspecció física de la mercaderia. Aquests tràmits són:
  • Presentar davant la duana el document anomenat "sol·licitud d'actuacions prèvies al despatx" (conegut com C-5), per tal que aquesta autoritzi la inspecció física de la mercaderia.
  • Demanar la inspecció física de la mercaderia als diferents Serveis, mitjançant la presentació del corresponent sol·licitud d'inspecció
  • Estar present, en representació del propietari de la mercaderia, en l'acte de la inspecció física, procés que a vegades es limitarà a una simple inspecció visual i en altres requerirà la presa de mostres.
  • Realitzar els diversos tràmits i atendre els requeriments dels diferents serveis d'inspecció.
  • Atendre els requeriments de la duana en el cas que aquesta vulgui fer ús de la seva facultat i ordeni la inspecció física de la mercaderia, acte en què també estarà present.
  • Abonar, en nom del propietari de la mercaderia, els aranzels, l'IVA i totes les meritacions que procedeixin.
    

Operador logístico de café y cacao

El Grup manté una íntima relació amb la comunitat del Cafè (Brokers, Traders, Torradors ...) que ha derivat en el lideratge del Grup per aquest important trànsit:

 • Barcelona International Terminal
 • Masiques Norte
 • Cadenes Logístiques a Mida